Privatumo politika

UAB „Biznio mašinų kompanija“ gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą, todėl didelį dėmesį skiria asmens duomenų apsaugai. Ši Duomenų privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina ir patikslina, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, elgiamės su mūsų lankytojų ir klientų asmens duomenimis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą – BDAR (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Ši Politika taikoma UAB „Biznio mašinų kompanija“ (toliau – „BMK“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“) tvarkant šioje interneto svetainėje ir kitais būdais gautus asmens duomenis. Naudodamiesi šia interneto svetaine sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika, todėl Jūsų atsakomybė yra susipažinti su jos turiniu.

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: UAB „Biznio mašinų kompanija“, juridinio asmens kodas 122266912, adresas J. Rutkausko g. 6, Vilnius, el. p. info@bmk.lt. Duomenų apsaugos pareigūnas – dpo@atea.lt.

 

Kas yra asmens duomenys?

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 

Kur mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenys saugomi Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, tačiau taip pat gali būti perduoti ir tvarkomi ne ES/EEE valstybėse (t. y. trečiosiose valstybėse). BMK naudoja el. pašto, debesijos, apsaugos nuo kenkėjiškų programų, ugniasienes ir pan. paslaugas, kurių teikimo metu duomenys gali būti perduoti ir apdoroti ne ES/EEE valstybėje. Kiekvienas toks Jūsų asmens duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Prieš perduodant asmens duomenis už ES/EEE ribų, BMK su paslaugų teikėju pasirašo duomenų tvarkymo susitarimą, kaip priedą įtraukiant standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses) pagal BDAR V skyrių.

 

Asmens duomenų gavėjai

 

Mes priklausome „Atea“ grupei ir galime atskleisti Jūsų asmens duomenis visoms „Atea“ grupės įmonėms (t. y. dukterinėms įmonėms, pagrindinei kontroliuojančiajai bendrovei ir visoms jos dukterinėms įmonėms), jei to pagrįstai reikia šioje Politikoje nurodytais tikslais.

 

Mes neparduodame, neprekiaujame ar kitu būdu neperduodame Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Išimtys yra patikimos trečiosios šalys, kurios padeda mums prižiūrėti mūsų interneto svetainę, vykdyti verslo procesus, pristatyti Jūsų užsakytas prekes ar teikti Jums paslaugas, jei šios trečiosios šalys sutinka laikyti informaciją konfidencialia ir nenaudoti jos kitais nei numatyta šioje Politikoje tikslais.

 

Kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tada, kai tam turime teisinį pagrindą ir tik laikantis BDAR įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo principų. Asmens duomenų gavimo metu mes Jus informuojame apie duomenų valdytoją ir jo kontaktus, duomenų apsaugos pareigūno kontaktus, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, duomenų tvarkymo ir saugojimo trukmę, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų gavėjus arba jų kategorijas (jei taikoma), informaciją dėl automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą (jeigu toks sprendimų priėmimas taikomas), informaciją apie duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes (jei taikoma), duomenų subjektų teises.

 

Tvarkymo ir saugojimo politika

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek jie reikalingi mūsų sutartiniams įsipareigojimams su Jumis vykdyti ir kiek to reikalauja teisės aktai. Kai tvarkome asmens duomenis kitu teisiniu pagrindu nei sutartiniai įsipareigojimai ar teisiniai reikalavimai, pvz., registracijos į mūsų organizuojamus renginius ar naujienlaiškio užsakymo metu, mes prašome Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie būtini konkrečiam tikslui pasiekti.

Kai nėra apibrėžto tikslo ar teisinio pagrindo tvarkyti/saugoti asmens duomenis, jie ištrinami arba anonimizuojami.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi konkrečiu tikslu, yra renkami minimalia apimtimi – tik tiek, kiek reikia tam tikslui pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas).

 

Jūsų teisės

 

Duomenų subjektų teisės įvardintos ir jų įgyvendinimo tvarka yra nustatyta UAB „Biznio mašinų kompanija“ duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarkos apraše.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

 

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, saugomi bei perduodami šioje Politikoje numatytais tikslais visoms „Atea“ grupės įmonėms valstybėse, kuriose mes vykdome veiklą, ir kurios yra ES/EEE narės. Visos „Atea“ grupės įmonės yra pasirašę vidinį Duomenų tvarkymo susitarimą (angl. Data Processing Agreement), taip užtikrinant vieningą duomenų apsaugą visose „Atea“ grupės įmonėse. BMK neperduos Jūsų pateiktų asmens duomenų į valstybes, nepriklausančias ES/EEE, aiškiai neinformavusi Jūsų apie šį duomenų perdavimą.

 

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

 

Savo interneto svetainėje galime paskelbti apie trečiųjų šalių produktus, pateikiant nuorodas į atitinkamų trečiųjų šalių interneto svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo privatumo taisykles, todėl neprisiimame atsakomybės už šių interneto svetainių turinį ir veiklą. Nepaisant to, norime apsaugoti savo interneto svetainės privatumą, todėl laukiame iš Jūsų atsiliepimų apie šias trečiųjų šalių interneto svetaines.

 

Kaip su mumis susisiekti

 

Jei turite klausimų dėl Politikos arba dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ar norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, susisiekite su mūsų paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu dpo@atea.lt arba pašto adresu UAB „Biznio mašinų kompanija“, J. Rutkausko g. 6, LT-05132, Vilnius. Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, siekiant užtikrinti konfidencialumą, ant voko turi būti užrašoma, kad korespondencija skirta UAB „Biznio mašinų kompanija“ duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Renkamų asmens duomenų kategorijos ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

ismanimokykla.lt paskyra ir pirkimas internetu

Elektroninė parduotuvė ismanimokykla.lt yra skirta tik įmonėms (juridiniams asmenims). Kai ismanimokykla.lt sukuriama įmonės paskyra, kad įmonė galėtų įsigyti prekių ir paslaugų, įmonės atstovo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šia Politika. Papildomai tvarkome duomenis, kuriuos Jūs pateikėte užpildydami ir kitas eShop duomenų įvedimo formas.

 

Tvarkomi šie įmonės atstovo duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr. (dviejų faktorių autentifikavimui), įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas (neprivaloma), PVM mokėtojo kodas (neprivaloma). Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas tinkamai įvykdyti sudarytą tarpusavio sutartį. Informacija tvarkoma ismanimokykla.lt sistemoje siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus: pristatyti įsigytas prekes Jūsų nurodytu adresu, spręsti garantinio aptarnavimo klausimus, taip pat teisinių interesų apsaugos ir gynybos tikslu. Šie duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų (t. y. įmonės atstovo) paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė), po to anonimizuojami.

 

Be to, duomenys iš ismanimokykla.lt automatiškai perduodami į BMK verslo ir finansų apskaitos sistemą, kurioje tvarkomi teisinės prievolės ir teisėto intereso pagrindu, siekiant tinkamai įgyvendinti sudarytą sutartį, išrašyti ir išsiųsti PVM sąskaitas faktūras, komunikuoti su klientu, vykdyti garantinius įsipareigojimus, taip pat teisinių interesų apsaugos ir gynybos tikslu. Verslo ir finansų apskaitos sistemoje duomenys tvarkomi iki sutarties galiojimo pabaigos ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykių pabaigos (teisiniai reikalavimai ir vidiniai norminiai aktai dėl archyvavimo).

 

Prekės ir paslaugos

Prekių pardavimo, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, apmokėjimo, teisinių interesų apsaugos ir gynybos tikslais yra tvarkomi šie pirkėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., banko sąskaitos Nr., bankas, pašto adresas, pristatymo adresas, ir, kai pirkėjas – juridinis asmuo, papildomai tvarkomas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas. Asmens duomenys, reikalingi susisiekti ir komunikuoti ikisutartiniuose santykiuose, yra tvarkomi siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba remiantis BMK teisėtu interesu ir saugomi 3 (tris) metus nuo paskutinio kontakto su potencialiu klientu arba tiekėju. Duomenys bei dokumentai, kurie tvarkomi sutarties sudarymo bei vykdymo tikslu, yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pabaigos, nebent ilgesnis terminas nustatytas teisės aktuose ar vidiniuose BMK norminiuose aktuose archyvavimo tikslais, arba kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

 

Klientų aptarnavimas

Kai naudojatės mūsų teikiamomis IT ūkio priežiūros paslaugomis, paslaugų teikimo kokybės ir kontrolės užtikrinimo tikslu visi Jūsų pranešimai registruojami ir valdomi užduočių valdymo sistemoje. Tvarkomi šie įmonės atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., įmonė, įmonės adresas. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas tinkamai įvykdyti paslaugų teikimo sutartį, tinkamai administruoti paslaugų teikimą. Informacija saugoma 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pabaigos, nebent ilgesnis terminas nustatytas teisės aktuose ar vidiniuose BMK norminiuose aktuose archyvavimo tikslais, arba kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

 

Kai kreipiatės į mūsų aptarnavimo padalinį (Help Desk) telefonu norėdami užregistruoti incidentą ar problemą, siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą mes pokalbį įrašome. Kai konsultantas Jums perskambina, pokalbis taip pat įrašomas. Visi telefoninių pokalbių įrašai saugomi 30 kalendorinių dienų. Apie tai, kad pokalbis bus įrašytas, informuojame prieš pradedant telefoninio pokalbio įrašymą. Jūs galite su tuo nesutikti, tačiau tuomet turite pasirinkti kitą pranešimo apie incidentą ar problemą būdą (pvz., pranešti el. paštu).

Kai kreipiatės į mus dėl techninės įrangos garantinio ar pogarantinio aptarnavimo, paslaugai suteikti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., įrangos identifikacinis numeris, įmonė (jei kreipiasi juridinis asmuo). Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas įvykdyti sutartį dėl garantinio ar pogarantinio aptarnavimo darbų, tinkamai administruoti paslaugų teikimą; sutartis su duomenų subjektu; teisinė prievolė (buhalterinė apskaita, archyvavimas); sutikimas (rinkodara).  Remonto darbų akto, kuriame yra asmens duomenys, BMK verslo ir finansų apskaitos sistemoje saugomi 3 (tris) mėnesius po suteiktos garantinio ar pogarantinio aptarnavimo paslaugos, o šio akto elektroninė/popierinė  kopija ir sąskaita faktūra (jei už suteiktą paslaugą buvo atliktas mokėjimas) saugoma 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pabaigos, nebent ilgesnis terminas nustatytas teisės aktuose ar vidiniuose BMK norminiuose aktuose archyvavimo tikslais, arba kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas. Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys turint Jūsų sutikimą gali būti perduoti įrangos gamintojui.

 

Personalo atranka

BMK tvarko kandidatų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., gyvenimo aprašyme pateikti duomenys) siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas ar atlikti darbo funkcijas, taip pat darbo sutarties sudarymo tikslu. Duomenų tvarkymo pagrindas – siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. Asmens duomenys saugomi iki atrankos pabaigos.

 

Duomenis, kuriuos kandidatas pateikė mums atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką BMK, mes naudojame kitų „Atea“ grupės įmonių skelbiamose atrankose tik turint kandidato sutikimą ir tol, kol kandidatas atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po sutikimo pateikimo.

 

Informuojame, kad galime rinkti Jūsų, kaip kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš Jūsų buvusio darbdavio prieš tai Jus informavę, o iš esamo darbdavio – tik Jūsų sutikimu.

 

Siunčiant duomenis mums prašome laikytis savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų ir nesiųsti mums perteklinės informacijos, tokios kaip: asmens kodas, adresas, informacija apie sveikatą ar kiti specialūs (jautrūs) duomenys, banko sąskaitos Nr., finansinė informacija, automobilio valst. Nr., nekilnojamojo turto duomenys, informacija apie šeimos narius, nuotraukos, kuriose aiškiai matomi ir kiti asmenys, ir pan.

 

Komunikacija su klientu

Kai pateikiate mums užklausą BMK interneto svetainėje, mes, siekdami pateikti atsakymą, tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr. (neprivaloma), įmonės pavadinimas (jei kreipiasi įmonės atstovas). Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas, kurį suteikiate pateikdami užklausą. Informaciją saugome tol, kol asmuo atšaukia sutikimą, tačiau ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius po atsakymo į užklausą pateikimo.

 

Kreipiantis mūsų bendruoju el. paštu tvarkome tik Jūsų el. pašto adresą ir Jūsų vardą, pavardę, įmonės, kurią atstovaujate, pavadinimą, jei jie yra el. pašto sudedamoji dalis.  

 

Tiesioginė rinkodara

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis siųsdami įmonės naujienas, informaciją apie produktus ir paslaugas, mūsų organizuojamus renginius, taip pat naujienlaiškius ir kita. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiais atvejais:

Tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, tel. Nr. Asmens duomenys saugomi tol, kol:

Informuojame, kad atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, įskaitant naujienlaiškius, galite bet kada vadovaudamiesi kiekvieno elektroninio laiško apačioje pateiktais nurodymais arba el. paštu  dpo@atea.lt.

 

Esamų klientų apklausos

Mes vykdome esamų klientų apklausas siekdami įvertinti mūsų parduodamų produktų, teikiamų paslaugų, klientų aptarnavimo kokybę. Šiuo tikslu naudojamas tik el. pašto adresas. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas sužinoti klientų atsiliepimus, užtikrinti ir gerinti BMK parduodamų produktų, teikiamų paslaugų, klientų aptarnavimo kokybę. Informacija saugoma ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus.

Informuojame, kad savo atsisakymą dalyvauti apklausose galite išreikšti paspaudžiant nuorodą, esančią el. laiško, kuriuo esate kviečiami dalyvauti apklausoje, apačioje.

 

Renginiai

Į mūsų organizuojamus renginius  galite registruotis BMK interneto svetainėje, užpildydami atitinkamą registracijos formą.

Registruodamiesi į mūsų organizuojamus renginius pateikiate mums šią kontaktinę informaciją: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas ir tel. Nr.

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas, kurį suteikiate pildydami registracijos formą.

Šią informaciją mes saugome ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius po renginio pabaigos.

Informuojame, kad renginio metu gali būti fotografuojama. Fotografavimas vykdomas teisėto intereso, sutikimo pagrindu, siekiant viešinti BMK veiklą, didinti BMK vardo žinomumą viešojoje erdvėje. Jeigu prieštaraujate, kad Jūsų atvaizdas būtų panaudotas nurodytais tikslais, informuokite apie tai renginio asistentus vėliausiai iki renginio pradžios.

 

Sutartys su duomenų subjektais

Kai sudarome sutartį su duomenų subjektu (pvz., sutartis dėl mūsų teikiamų ar įsigyjamų paslaugų, tame tarpe, bet neapsiribojant, ir garantinio/pogarantinio aptarnavimo paslaugų užsakymo, prekių užsakymo, pranešėjo dalyvavimas renginyje, autorinės sutartys, sutartys su individualią veiklą vykdančiais duomenų subjektais,  kt.), asmens duomenis tvarkome atitinkamoje sutartyje numatyta apimtimi bei tokioje sutartyje numatytais tikslais. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis su duomenų subjektu (tame tarpe, siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį). Duomenys tvarkomi ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties užbaigimo, jeigu teisės aktai ar vidiniai BMK norminiai aktai nenumato ilgesnio saugojimo termino archyvavimo tikslais, arba kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

 

Skolų išieškojimas

Pradelsus apmokėti skolą, kliento (įmonės atsakingo asmens ar duomenų subjekto) asmens duomenys gali būti perduoti skolų išieškojimo įmonei.

 

Prisijungimas prie Atea/BMK sistemų

Siekiant užtikrinti saugų prisijungimą prie mūsų sistemų, pasitelkėme patikimą autentifikavimo ir autorizavimo paslaugos tiekėją. Prisijungti prie mūsų sistemų galite dviem būdais.

 

Prisijungimas Atea/BMK sukurta paskyra

Tam naudojamas unikalus vartotojo identifikatorius (angl. user ID) ir slaptažodis. Tvarkomi šie asmens duomenys: el. pašto adresas, IP adresas. Kai jungsitės prie sistemos, Jūsų nurodytą el. pašto adresą ir slaptažodį patikrins autentifikavimo ir autorizavimo paslaugos tiekėjas, tam panaudodamas saugią API (Aplikacijų programavimo sąsaja, angl. Application Programming Interface). IP adresas bus užregistruotas autentifikavimo proceso metu Jūsų saugumui užtikrinti (tam atvejui, jei kas nors kitas bandytų pasinaudoti Jūsų paskyra).

 

Prisijungimas Jūsų AD duomenimis

Bendrajai autentifikacijai (angl. Single Sign-On) naudojama kliento aktyvių katalogų sistema (angl. Active Directory, toliau – AD). Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas. Kai autentifikuojatės, Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas bus patikrintas kliento AD ir perduotas autentifikavimo ir autorizavimo paslaugos tiekėjui. IP adresas bus užregistruotas autentifikavimo proceso metu Jūsų saugumui užtikrinti (tam atvejui, jei kas nors kitas bandytų pasinaudoti Jūsų paskyra).

 

Slapukai

Kai lankotės bet kurioje interneto svetainėje, ji gali saugoti arba nuskaityti Jūsų naršyklės informaciją – dažniausiai tai daroma slapukų (angl. cookies) pavidalu. Ši informacija gali būti apie Jūsų naršyklės nustatymus ar naudojamą įrenginį ir, dažniausiai, naudojama tam, kad interneto svetainė, kurioje lankotės, veiktų taip, kaip tikitės. Paprastai, ši informacija neidentifikuoja Jūsų kaip konkretaus asmens, tačiau jos dėka naršymas interneto svetainėje gali būti labiau „suasmenintas“, pritaikytas Jums.

 

Slapukai yra plačiai naudojami norint „atsiminti“ Jus ir Jūsų nustatymus – vienai naršymo sesijai (naudojami „session cookies“) ar kelioms sesijoms (naudojami „persistent cookies“). Jie užtikrina nuoseklią ir efektyvią Jūsų, kaip interneto svetainės lankytojo, patirtį ir atlieka pagrindines funkcijas, tokias kaip galimybė registruotis ir likti prisijungusiems konkrečioje interneto svetainėje. Slapukus gali naudoti konkrečios interneto svetainės, kurioje lankotės, administratorius (vadinamieji „pirmosios šalies slapukai“), arba trečiosios šalys, kurios teikia interneto svetainės turinio priežiūros, reklamos ar analizės paslaugas interneto svetainėje („trečiųjų šalių slapukai“).

 

BMK naudoja slapukus, kad suasmenintų interneto svetainės turinį ir skelbimus, įgalintų socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuotų srautą. BMK taip pat dalijasi informacija apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine su mūsų socialinės žiniasklaidos, reklamos paslaugas teikiančiais ir analitiką atliekančiais partneriais.

 

Žemiau pateiktas detalus slapukų, naudojamų mūsų interneto svetainėje, sąrašas. Mūsų interneto svetainės yra periodiškai skenuojamos su specialiais įrankiais ir, priklausomai nuo gautų rezultatų, atnaujinamas slapukų sąrašas. Yra šios slapukų kategorijos:

Galite atsisakyti kiekvienos slapukų kategorijos (išskyrus būtinuosius slapukus), interneto svetainėje paspaudę „Slapukų nustatymai“.

 

Būtinieji slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad mūsų interneto svetainė veiktų, todėl jų nėra galimybės išjungti. Šie slapukai įgalina mūsų interneto svetainės funkcionalumą ir suasmeninimą. Juos galime nustatyti mes arba trečioji šalis, kurios paslaugas BMK naudoja savo interneto svetainėje. Paprastai šie slapukai nustatomi tik reaguojant į Jūsų veiksmus Jums siekiant gauti kažkokias paslaugas, pvz., Jums nustatant Jūsų privatumo nuostatas, prisijungiant ar pildant duomenų įvedimo formas. Šių slapukų blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui. Šie slapukai tiesiogiai nekaupia asmens duomenų, tačiau identifikuoja Jūsų interneto naršyklę ir įrenginį, kuriuo naršote interneto svetainėje.

 

Analitiniai slapukai

Šie slapukai leidžia BMK stebėti srautą ir šaltinius, kad būtų galima įvertinti ir pagerinti interneto svetainės našumą. Jie mums padeda sužinoti, kurie puslapiai yra mažiausiai ir labiausiai populiarūs, taip pat stebėti, kaip lankytojai naviguoja interneto svetainėje. Visa šių slapukų renkama informacija yra apibendrinama, todėl anoniminė. Jei Jūs blokuosite šiuos slapukus, BMK turės mažiau informacijos, kurią analizuodama galėtų optimizuoti interneto svetainės našumą.

 

Tiksliniai slapukai

Šiuos slapukus mūsų interneto svetainėje gali nustatyti mūsų reklamos ir socialinės žiniasklaidos partneriai. Anoniminius duomenis bendrinant su trečiosiomis šalimis, galima sudaryti Jūsų pasirinkimų profilį ir parodyti Jus galimai dominančius skelbimus kitose interneto svetainėse. Šie slapukai tiesiogiai nesaugo asmens duomenų, tačiau identifikuoja Jūsų interneto naršyklę ir įrenginį, kuriuo naršote, o tai gali būti panaudota kuriant Jūsų pasirinkimų profilį. Blokavus šiuos slapukus, gausite mažiau tikslinės reklamos ir negalėsite matyti ar pasinaudoti reklamos dalijimosi įrankiais.

 

Politikos pakeitimai

 

BMK pasilieka teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Politiką, todėl rekomenduojame Jums reguliariai susipažinti su naujausia Politikos versija.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-11-26.

Privatumas ir taisyklės Informacija Kontaktai

Trumpasis numeris – 19876, svietimas@bmk.lt

PradžiaPrivatumo politikaVisos prekėsNaujienosKontaktaiIŠPARDAVIMAS
UAB „Biznio mašinų kompanija“,
J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius
Susisiekite su mumis:
Tel.: 19876
svietimas@bmk.lt
Rekvizitai:
UAB „Biznio mašinų kompanija“,
Įm. k. 122266912,
PVM mokėtojo kodas: LT222669113
A/s LT357044060001047553
AB SEB Bankas, b/k 70440

2020 © Visos teisės saugomos. Visą medžiagą, pateikiamą puslapyje, be UAB "Biznio mašinų kompanija" raštiško sutikimo naudoti ir platinti, komerciniais tikslais, draudžiama.

Sprendimas: webmod